Veiligheidsdatasheets -
VELUX onderhoudkits

Download de veiligheidsdatasheets 

VELUX A / S is volledig op de hoogte van de verplichtingen in lijn met de REACH-regulaties (1907/2006) om veiligheidsdatasheets over chemische stoffen en mengsels te voorzien. Hier vindt u de veiligheidsdatasheets van de volgende VELUX-onderhoudskits: 

 • Download ZOZ 010
  Signalwoord
  Waarschuwing
   
  Gevarenaanduidingen
  H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
   
  Voorzorgsmaatregelen
  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Draag beschermende handschoenen. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P261 - Inademing van damp vermijden. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg enn arts. P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
   
  Gevaarsymbolen

  UFI
  JD10-J0J5-M002-E101

 • Download ZZZ 129
  Signalwoord
  Waarschuwing
   
  Gevarenaanduidingen
  H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
   
  Voorzorgsmaatregelen
  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Draag beschermende handschoenen. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P261 - Inademing van damp vermijden. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg enn arts. P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
   
  Gevaarsymbolen

  UFI
  JD10-J0J5-M002-E101

 • Download ZZZ 130
  Signalwoord
  Waarschuwing
   
  Gevarenaanduidingen
  H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
   
  Voorzorgsmaatregelen
  P280 - Draag beschermende handschoenen. P261 - Inademing van damp vermijden. P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg een arts. P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
   
  Gevaarsymbolen

  UFI
  SE20-M0TX-9000-C3YT

 • Download ZZZ 131 Teknocare
  Signalwoord
  Waarschuwing
   
  Gevarenaanduidingen
  H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
   
  Voorzorgsmaatregelen
  P280 - Draag beschermende handschoenen. P261 - Inademing van damp vermijden. P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg een arts. P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
   
  Gevaarsymbolen

  UFI
  CS50-C0RE-7009-5EQA

 • Download ZZZ 131 Teknoclean
  Signalwoord
  Waarschuwing
   
  Gevarenaanduidingen
  H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
   
  Voorzorgsmaatregelen
  P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Draag oog- of gelaatsbescherming. P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: P351 - Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. P338 - Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
   
  Gevaarsymbolen

  UFI

  CT10-3005-400H-RQWC
 • Download ZZZ 133

  Voorzorgsmaatregelen
  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

  UFI
  N/A


 • Download ZZZ 176
  Signalwoord
  Waarschuwing
   
  Gevarenaanduidingen
  H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
   
  Voorzorgsmaatregelen
  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Draag beschermende handschoenen. P261 - Inademing van damp vermijden. P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg een arts. P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
   
  Gevaarsymbolen

  UFI
  0J10-J0WY-7001-RQ55

 • Download ZZZ 148
  Gevarenaanduidingen
  H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Voorzorgsmaatregelen
  P273 - Voorkom lozing in het milieu.

  UFI
  N/A